0%
+48 12 433 03 95, 12 422 56 11 sekretariat@sws-adwokaci.pl

Agnieszka Swaczyna

3 grudnia 2016 / Adwokat

Egzamin adwokacki zdałam w 2003 r. i od tego czasu nieprzerwanie wykonuję zawód adwokata. Jeszcze w trakcie studiów prawniczych (wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego) uzyskałam tytuł zawodowy skrzypka instrumentalisty. Teraz – z braku czasu – rzadko chwytam za instrument, ale nawyk, żeby robić „coś więcej” został mi do dzisiaj. Przez prawie 3 lata byłam wolontariuszem w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”. Jestem także mediatorem rodzinnym i cywilnym, prowadzę także dwa blogi prawnicze: www.blogrozwod.pl i www.bezprawaanirusz.pl.

Zajmuję się wyłącznie sprawami rodzinnymi (m.in. rozwód, alimenty, władza rodzicielska) i cywilnymi (m.in. spadki, najem, zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku po rozwodzie, rozliczenie konkubinatu) – nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale także w kontekście międzynarodowym. Szczególnie bliskie są mi sprawy dotyczące uprowadzeń rodzicielskich (konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę).

Od 2014 r. jestem członkiem LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) – organizacji zrzeszającej prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących uprowadzeń rodzicielskich.

I passed the bar examination in 2003 and since then I have been continuously practicing the profession of an advocate. During my legal studies (Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University) I additionally obtained the professional title of a violinist instrumentalist. Now – due to lack of time – I seldom grab the instrument but the habit of doing more remained with me until today. For nearly 3 years I was a volunteer at the Pro Familia Association Adoption Center. I am also a family and civil mediator and I run two legal blogs: www.blogrozwod.pl and www.bezprawaanirusz.pl.

I deal exclusively with family cases (e.g. divorce, maintenance, parental authority) and civil cases (e.g. inheritances, lease, dissolution of property co-ownership, division of property after divorce, cohabitation settlement) – not only in the light of the Polish law but also within the international context. Cases involving parental child abduction are particularly close to my heart (Hague Convention concerning the civil aspects of international child abduction).

Since 2014 I have been a member of LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) – an organization of lawyers specializing in cases concerning parental child abductions.

a.swaczyna@sws-adwokaci.pl